top of page

Riktlinjer

MEDLEMSKAP
 

1. Medlemskapet är frivilligt och utan tidsbegränsning.
 

2. Klubbhuset styr själv över godkännandet av nya medlemmar. Medlemskapet är öppet för alla som
har eller har haft psykisk ohälsa, om inte denna person utgör ett betydande och befintligt hot mot
den allmänna säkerheten i klubbhusgemenskapen.

 

3. Medlemmarna väljer själva hur de använder klubbhuset och vilka anställda de arbetar med. Det
finns inga överenskommelser, avtal, scheman eller regler som är avsedda att tvinga medlemmarna
att delta.

 

4. Alla medlemmar har samma tillgång till alla klubbhusmöjligheter oavsett diagnos eller
funktionsnivå.

 

5. Medlemmar kan själva välja att delta i skrivandet av alla dokument som återspeglar deras
deltagande i klubbhuset. Alla sådana dokument undertecknas av både medlemmen och den
anställda.

 

6. Medlemmar har rätt att omedelbart återinträda i klubbhusgemenskapen efter en längre eller
kortare frånvaro om inte deras återvändo utgör ett hot mot klubbhusgemenskapen.

 

7. Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet till medlemmar som inte deltar, blir
isolerade i samhället eller inlagda på sjukhus.

 

RELATIONER
 

8. Alla klubbhusmöten är öppna för både medlemmar och anställda. Det förekommer inga formella
möten för endast medlemmar eller formella möten för endast anställda där programbeslut och
medlemsfrågor diskuteras.

 

9. Det finns tillräckligt många klubbhusanställda för att kunna engagera medlemmarna, men så få att
det är omöjligt för dem att fullgöra sitt ansvar utan medlemmarnas engagemang.

 

10. Klubbhusets anställda arbetar allsidigt. Alla anställda delar ansvaret för anställning, boende,
kvällar och helger, helgdagar och enhetsarbete. De anställda delar inte sin tid mellan klubbhuset och
andra stora arbetsansvar som står i konflikt med det unika förhållandet mellan medlemmar och
anställda.

 

11. Ansvaret för driften av klubbhuset vilar på medlemmarna och de anställda och ytterst på
klubbhuschefen. Centralt för detta ansvar är medlemmarnas och de anställdas engagemang i alla
aspekter av klubbhusets drift.

 

UTRYMME
 

12. Klubbhuset har sin egen identitet, inklusive sitt eget namn, sin egen e-postadress och sitt eget
telefonnummer.

 

13. Klubbhuset har sitt eget fysiska utrymme. Det är fristående från eventuella psykiatrimottagningar
eller institutioner och påverkas inte av andra program. Klubbhuset är utformat för att främja denarbetsinriktade dagen och samtidigt vara attraktivt, lagom stort och förmedla en känsla av respekt
och värdighet.

 

14. Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det finns inga utrymmen
som är avsedda endast för anställda eller endast för medlemmar.

 

ARBETSINRIKTADE DAGEN
 

15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, sida vid sida, i
driften av klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på styrkor, talanger och förmågor, den arbetsinriktade
dagen får därför inte omfatta kliniker för medicinering eller program för öppenvård eller terapi inom
klubbhuset.

 

16. Arbetet som utförs i klubbhuset är endast arbete som skapas av klubbhuset inom ramen för
verksamheten och främjandet av klubbhusgemenskapen. Inget arbete för utomstående personer
eller organisationer, oavsett om det utförs mot betalning eller inte, är godtagbart arbete i
klubbhuset. Medlemmarna får inte betalt för något klubbhusarbete och det finns inte heller några
konstruerade belöningssystem.

 

17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. Den arbetsinriktade dagen motsvarar normal
arbetstid.

 

18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, som var och en har tillräckligt med
anställda, medlemmar och meningsfullt arbete för att upprätthålla en full och engagerande
arbetsinriktad dag. Enhetsmöten hålls såväl för att främja relationer som för att organisera och
planera dagens arbete.

 

19. Allt arbete i klubbhuset är utformat för att hjälpa medlemmarna att återfå sitt egenvärde, få ett
mål och få självförtroende, det är inte avsett att vara arbetsspecifik utbildning.

 

20. Medlemmarna har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive administration,
forskning, medlemsregistrering och introduktion, uppsökande verksamhet, anställning, utbildning
och utvärdering av anställda, PR, påverkansarbete och utvärdering av klubbhusets effektivitet.

 

ANSTÄLLNING
 

21. Klubbhuset gör det möjligt för sina medlemmar att återvända till avlönat arbete genom
Övergångsanställning, Anställning med stöd och Självständig anställning, därför tillhandahåller
klubbhuset inte anställning till medlemmar genom företag inom verksamheten, fristående
klubbhusföretag eller skyddade verkstäder. Övergångsanställning

 

22. Klubbhuset erbjuder sitt eget program för Övergångsanställningar, som garanterar medlemmarna
möjligheter till arbete på ordinarie arbetsmarknad. Som ett utmärkande drag för klubbhusets
program för Övergångsanställningar garanterar klubbhuset en ersättare för alla arbeten om
medlemmen är frånvarande. Därutöver uppfyller programmet för övergångsanställning följande
grundkriterier:


1. Önskan att arbeta är den enskilt viktigaste faktorn för att fastslå möjligheten till arbete.
2. Möjligheter till arbete fortsätter att vara tillgängliga oavsett framgången vid tidigare arbeten.3. Medlemmarna arbetar i arbetsgivarens lokaler.
4. Medlemmarna erhåller avtalsenlig lön, dock minst minimilön, som betalas ut direkt av
arbetsgivaren.
5. Övergångsanställningar upprättas utifrån ett brett utbud av arbetsmöjligheter.
6. Övergångsanställningar är deltid och tidsbegränsade, i allmänhet 15 till 20 timmar per vecka och
pågår i sex till nio månader.
7. Valet och utbildningen av medlemmar med övergångsanställning är klubbhusets ansvar, inte
arbetsgivarens.
8. Klubbhusets medlemmar och anställda informerar alla berörda myndigheter som handhar bidrag
till medlemmarna om övergångsanställningar.
9. Övergångsanställningar handhas av klubbhusets anställda och medlemmar och inte av ÖA-
specialister.
10. Det förekommer inga övergångsanställningar inom klubbhuset. Övergångsanställningar vid en
organisation med överinseende måste ligga utanför klubbhusets lokaler och uppfylla alla
ovanstående kriterier. Anställning med stöd och Självständig anställning

 

23. Klubbhuset erbjuder sina egna program för anställning med stöd och självständig anställning för
att hjälpa medlemmarna att få, behålla och förbättra sin anställning. Som ett utmärkande drag för
anställning med stöd från klubbhuset upprätthåller klubbhuset en relation med den arbetande
medlemmen och arbetsgivaren. Medlemmar och anställda fastställer gemensamt vilket typ av stöd
som önskas, hur ofta det ska ske och var det ska ske.

 

24. Medlemmar som arbetar självständigt fortsätter att ha tillgång till allt stöd och alla möjligheter
som klubbhuset erbjuder, inklusive främjande av rättigheter, hjälp med boendefrågor, kliniska,
juridiska, ekonomiska och personliga frågor och deltagande i kvälls- och helgprogram.

 

UTBILDNING
 

25. Klubbhuset stödjer medlemmar att nå sina mål för yrkesutbildning och utbildning genom att
hjälpa dem att dra nytta av utbildningsmöjligheter i samhället. Om klubbhuset även tillhandahåller
ett internt utbildningsprogram använder det sig i betydande utsträckning av medlemmarnas
färdigheter i att lära ut och handleda

 

HUSETS FUNKTIONER
 

26. Klubbhuset är beläget i ett område där det går att garantera tillgång till allmänna
transportmedel, både för att komma till och från klubbhuset och för att få tillgång till möjligheter till
arbete. Klubbhuset tillhandahåller eller ordnar effektiva alternativ när tillgången till allmänna
transportmedel är begränsad.

 

27. Stöd för att komma i kontakt med samhällets tjänster tillhandahålls av medlemmar och anställda.
Detta sociala stöd är en central del av arbetet på klubbhusets enheter. Det inbegriper hjälp med
rättigheter, boende och att föra medlemmarnas talan, främjande av sunda livsstilar samt hjälp med
att hitta medicinska, psykiatriska, farmakologiska och missbruksrelaterade tjänster av kvalitet i
samhället.

 

28. Klubbhuset erbjuder hjälp, aktiviteter och möjligheter som är till för att hjälpa medlemmar att
utveckla och upprätthålla en hälsosam livsstil.

 

29. Klubbhuset har åtagit sig att säkra ett brett val av säkra och anständiga bostäder till ett
överkomligt pris, inklusive möjligheter till självständigt boende för alla medlemmar. Klubbhuset har
tillgång till möjligheter som uppfyller dessa kriterier, eller om sådana inte finns utarbetar klubbhuset
sitt eget program för boende. Klubbhusprogram för boende uppfyller följande grundkriterier:

 

1. Medlemmar och personal sköter programmet tillsammans.
2. Medlemmar som bor där gör så av egen vilja.
3. Medlemmar väljer var de vill bo och med vem.
4. Policyer och rutiner utvecklas på ett sätt som stämmer överens med resten av klubbhuskulturen.
5. Nivån på stödet ökar eller minskar utifrån hur medlemmens behov ändras. 6. Medlemmar och
anställda uppsöker aktivt andra medlemmar för att hjälpa dem behålla sin bostad, i synnerhet när
medlemmen är inlagd på sjukhus.

 

30. Klubbhuset genomför en objektiv utvärdering av sin effektivitet, inklusive Clubhouse
Internationalackreditering.

 

31. Klubbhuschefen, medlemmarna, de anställda och andra tillämpliga personer deltar i ett
heltäckande två eller tre veckor långt utbildningsprogram om klubbhusmodellen vid ett certifierat
utbildningshus.

 

32. Klubbhuset har fritidsprogram och sociala program på kvällar och helger. Helgdagar firas på den
faktiska helgdagen.

 

FINANSIERING, LEDNING OCH ADMINISTRATION
 

33. Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om det är knutet till en finansiär som huvudman, en
fristående rådgivande styrelse som består av personer som är i en unik position att tillhandahålla
stöd och föra klubbhusets talan i frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning, anställningsutveckling
och samhälleligt stöd.

 

34. Klubbhuset utarbetar och upprätthåller sin egen budget, som godkänns av styrelsen eller stöds
av en rådgivande styrelse, som tillhandahåller synpunkter och rekommendationer innan
räkenskapsåret påbörjas, och regelbundet övervakas under räkenskapsåret.35. De anställdas löner är konkurrenskraftiga jämfört med jämförbara tjänster inom social- och
hälsoområdet.

 

36. Klubbhuset har stöd från tillämpliga hälsomyndigheter och alla nödvändiga tillstånd och
ackrediteringar. Klubbhuset samarbetar med personer och organisationer som kan öka dess
effektivitet i det bredare samhället.

 

37. Klubbhuset arrangerar öppna forum och har förfaranden som gör det möjligt för medlemmar
och anställda att aktivt delta i beslutsfattande, i allmänhet genom konsensus om ledning,
policyskapande och klubbhusets framtida inriktning och utveckling.

 

bottom of page